Forside

Programpakker,
skift af pakke
priser

Kontakt,
Bestyrelsen

Internet,
Telefoni

Digitalt

Flytning
betaling

Vedtægter

Dækningsområde
Antenneforeninger

Nyhedsarkiv

Møder

 

Generalforsamlingen den 18. marts 2008 på bibliotekets store sal klokken 19
 

1.     Valg af dirigent
Formanden foreslog Ole Døssing, som blev valgt, og som konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2.     Formandens beretning
Jan Jensen kunne se tilbage på en turbulent begyndelse på 2007.

”Vi valgte både ny formand og ny kasserer. Begge valgte dog efter kort tid i bestyrelsen at trække sig på grund af arbejdsmæssige årsager. Og vi måtte indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor der udover bestyrelsen mødte et medlem frem”, sagde Jan Jensen.

På den ekstraordinære generalforsamling lykkedes det at overtale Jan Jensen til igen at tage plads i formandsstolen og at få Heine Fritz til at overtage nøglen til foreningens pengekasse. P

På generalforsamlingen konstaterede formanden, at man i 2007 indgik en aftale med YouSee (tidligere TDC), blandt andet på grund af et ønske fra medlemmerne om at kunne se digitalt tv fra begyndelsen. Det betød, at vi i løbet af kort tid ændrede programpakkerne to gange, og selv om det har skabt en del forvirring, er vi i bestyrelsen enige om, at det var det bedste for medlemmerne, selv om vi selv gerne vil bestemme sammensætningen af  programpakkerne.

”Vi kunne have valgt at se bort fra YouSees tlbud, men det vil have koster knap 100.000 kr.”, konstaterede Jan Jensen.

Formanden slog dog fast, at man i bestyrelsen følger markedet tæt.

”Vi arbejde hele tiden på at forbedre aftalerne med udbyderne, så vi også i fremtiden kan være konkurrencedygtige”, sagde Jan Jensen.

Han benyttede generalforsamlingen til at fortælle om foreningens økonomi, og roste Ole Døssing for den megen tid, bestyrelsesmedlemmet bruger på foreningens hjemmeside.

Et af medlem beklagede, at man så kort tid efter at have bedt medlemmerne om at vælge programmer, havde indgået en aftale med YouSee. Han ønskede også at få at vide, om bestyrelsen inden valget, havde undersøgt andre muligheder.
Det havde bestyrelsen, og det blev taget til efterretning af medlemmet.

3.     Aflæggelse af regnskab
Kassereren fremlagde regnskabet, som generalforsamlingen godkendte. Budgettet for 2009 blev også præsenteret.
Regnskabet viste et overskud for 2007 på cirka 70.000 kroner. I budget 2008 forventes et overskud på cirka 30.000 kroner.

4.     Indkomne forslag
Jens Sejer Andersen på Sønder Villavej foreslår følgende:

"Overskrift: Mulighed for gratis pakkeskift i en periode
Ordlyd: Medlemmerne af Søndermarkens Antenneforening får med virkning fra 18. marts og frem til 31. august mulighed for skifte pakke uden at betale det sædvanlige gebyr på 500 kroner
Baggrund: Selv om jeg har en vis forståelse for de grunde der ligger bag bestyrelsens beslutning om at ændre pakkesammensætningen ved årsskiftet, er det ikke tilfredsstillende at opleve en prisstigning kombineret med en - efter min mening - markant forringelse af den mellemste programpakke. Beslutningen er endvidere godkendt på en ekstraordinær generalforsamling på et skævt tidspunkt hvor ikke mange holder øje med annonceringen."

Efter en længere diskussion på generalforsamlingen trak Jens Sejer sit forslag.

5.     Valg af kasserer
Generalforsamlingen valgte Heine Fritze til kasserer. Valget er for to år.

6.     Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant
Generalforsamlingen valgte to bestyrelsesmedlemmer. Flemming Larsen og Leif Kiim blev valgt. Valget er for to år. Som suppleant valgtes Lone Thaysen. Valget gælder i to år.

7.     Valg af revisor og revisorsuppleant
Generalforsamlingen valgte Dennis Bruun Eriksen og Hans-Henrik Madsen til revisorer. Valget er for to år. Som revisorsuppleant valgtes Gert Spangsberg. Valget er for to år.

8.     Eventuelt
Intet

Flemming Larsen