Forside

Programpakker,
skift af pakke
priser

Kontakt,
Bestyrelsen

Internet,
Telefoni

Digitalt

Flytning
betaling

Vedtægter

Dækningsområde
Antenneforeninger

Nyhedsarkiv

Møder

 

Referat fra generalforsamlingen den 18. marts 2010

1. Valg af dirigent
Ole Døssing valgtes som dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig. Herefter gav han ordet til foreningens formand, Jan Jensen.

2. Formandens beretning
Jan Jensen gennemgik det forløbne år. Han fortalte blandt andet om, at foreningen har haft tab udlejere, der er gået konkurs samtidig med, at også et par forretninger i butikscenteret Bryggen er lukket.

Han kom i sin beretning også ind på, at foreningen har måttet betale for hærværk på antenneanlægget – blandt andet nytårsaften, hvor der blev øget hærværk på en af foreningen bokse.

Til slut kom formanden også ind på, at bestyrelsen se på muligheder for igen at få sin egen mast.

I den forbindelse blev der fra et par medlemmers side spurgt til, hvor langt foreningen var med planerne, og hvad det vil betyde økonomisk.

Generalforsamlingen godkendte formandens beretning.

3. Regnskab og budget
Kasserer Heine Fritze fremlage regnskabet for 2009 og budgettet for 2010. Regnskabet viste et lille underskud.
Forsamlingen godkendte regnskabet for 2009.

4. Indkomne forslag
Ingen.

5. Valg af bestyrelsen
På valg var Leif Kiim og Flemming Larsen, der begge blev genvalgt.

6. Valg af revisor
På valg var Hans Henrik Madsen, som genvalgtes.

7. Valg af suppleant
På valg var Hans-Henrik Madsen, som blev genvalgt

8. Vedtægtsændring
Det blev vedtaget, at forslag fremover skal sendes skriftligt til bestyrelsen senest otte dage før generalforsamlingen.

Det vil sige, at nedenstående formulering i §5 i foreningens vedtægter ændres:

"Forslag fra medlemmer må, for at blive behandlet på generalforsamlingen, være indgivet i skriftlig form til bestyrelsen inden 1. marts"

Denne formulering ændres til:

"Forslag fra medlemmer må, for at blive behandlet på generalforsamlingen, være indgivet i skriftlig form til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen"

Forslaget skal behandles på endnu en generalforsamling for at have gyldighed.

9. Eventuelt
Intet

Referat: Flemming Larsen

 

 

I sin formandsberetning nævner Jan Jensen blandt andet, at bestyrelsen
har skiftet opkræver, og at det har forsinket udsendelsen af girokortene

 

 

Til generalforsamlingen var ud over bestyrelsen mødt cirka 10 op. Yderst
til venstre sidder Lone Thaysen, som blev valgt som suppleant til bestyrelsen

 

 

Bestyrelsen er ved at lægge den endelige slagplan. Helt til venstre ses
Flemming Larsen, der blev genvalgt. Helt til højre er det den
genvalgte revisor Hans-Henrik Madsen

Fotograf: Bruno Jensen