Forside

Programpakker,
skift af pakke
priser

Kontakt,
Bestyrelsen

Internet,
Telefoni

Digitalt

Flytning
betaling

Vedtægter

Dækningsområde
Antenneforeninger

Nyhedsarkiv

Møder

 

Referat fra generalforsamlingen den 20 marts 2014
 

 

1. Valg af dirigent.
Ole Døssing blev valgt til dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.
 

2. Formandens beretning
Formand Jan Jensen fremhævede følgende:

-at der er i det forløbne år ikke sket så meget i antenneforeningen,

-at bestyrelsen fortsat ønsker at sikre, at vort net er up to date. Det vil kræve nogle investeringer fremadrettet,

-at bestyrelsen vil gentage sidste års arrangement i Spejderhuset, og

-at konkurrencen fra fiberselskabet knapt nok kan mærkes.

Formanden sluttede med at takke kasserer, sekretær og den øvrige bestyrelsen for det gode samarbejde i bestyrelsen.
 

3. Regnskab og budget.
Kasserer Heine Fritze fremlagde regnskabet for 2013 og budget for 2014. Overskuddet var på 6.390 kroner.

Generalforsamlingen godkendte regnskabet.
 

4. Indkomne forslag.
Ingen.
 

5. Valg af bestyrelse. 
På valg var kassererenn og 2 bestyrelsesmedlemmer. Heine Fritze blev genvalgt som kasserer og Flemming Larsen og Leif Kiim blev genvalgt som bestyrelses medlemmer.
 

6. Valg af revisorer.
På valg var Hans Henrik Madsen. Dennis Bruun Eriksen er fraflyttet Søndermarken. Hans Henrik Madsen blev genvalgt og Nicki S Pedersen blev  valgt for 1 år.
 

7. Valg af suppleanter for både bestyrelse og revisorer.
Else blev genvalgt for 1 år. Der var ingen kandidater til revisorsuppleant.
 

8. Opkrævning af kontingent.
Kontingentet sættes op fra 275 kroner til 350 kroner + moms. Kontingentstigningen vil dække de reelle udgifter til driften.
Godkendt af generalforsamlingen.
 

9. Forslag til til nye vedtægter.
Se hjemmesiden.
Der var nogle smårettelser.
Godkendt af generalforsamlingen. 
Forslaget skal godkendes af 2 generalforsamlinger, før vedtægterne kan træde i kraft.

10. Eventuelt.
Der var pæn spørgelyst bl. a. om Bland selv kanaler.

Referant: Lone Thaysen