Forside

Programpakker,
skift af pakke
priser

Kontakt,
Bestyrelsen

Internet,
Telefoni

Digitalt

Flytning
betaling

Vedtægter

Dækningsområde
Antenneforeninger

Nyhedsarkiv

Møder

 

Referat fra generalforsamlingen den 30. marts 2011

1. Valg af dirigent
Ole Døssing valgtes som dirigent, og efter at have konstateret, at generalforsamlingen var lovligt varslet, gav han ordet til formanden.

2. Formandens beretning
Jan Jensen gennemgik det forløbne år, og kunne her konstatere, at der nytårsaften blev begået hærværk mod en af foreningens antennekasser. Der var blevet sat ild til en skraldespand, der stod op af kassen, en brand, der løb op i 40.000 kr.

Formanden kom i sin beretning også ind på, hvordan man selv kan afhjælpe nogle af problemerne, hvis signalet er dårlig. Det kan ske ved at udskifte kablet fra antennestikket til tv'et.

Det kan også skyldes, at nye programmer ikke sendes analogt, men kun digitalt, ellers ens fladskærm ikke kan modtage det digitale signal.
Til slut nævnte Jan Jensen, at man i bestyrelsen hele tiden følger markedet af udbud af tv-programmer og internet

Generalforsamlingen godkendte formandens beretning.

3. Regnskab og budget
Heine Fritze fremlage regnskab og budget for det kommende år. Det forløbne år gav et overskud på godt 130.000. I indeværende regnskabsår ventes overskuddet at blive på godt 80.000 kr.

Han konstaterede, at foreningen lige nu råder over en formue på godt en halv mio. kr., hvilket betyder, at man ikke skal trække på en kassekredit, når regningerne eksempelvis af YouSee skal betales, lige som der også er råd til at holde anlægget ajour.

Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

4. Indkomne forslag
Ingen.

5. Valg af bestyrelsen
På valg til bestyrelsen var formanden Jan Jensen, sekretæren  Ole Døssing og bestyrelsesmedlemmet Lone Thaysen. De blev alle genvalgt.

6. Valg af revisor
Dennis Eriksen blev genvalgt som revisor.

7. Valg af suppleant
Der blev ikke valgt nogle suppleanter, da ingen af de tilstedeværende ønskede at blive valg.

8. Kontingentopkrævning
Det blev besluttet, at medlemmer med den store programpakke kan betale programafgift to gange årligt. Medlemmet vil dog blive opkrævet de ekstraomkostninger det medfører.

9. Vedtægtsændring
Det blev vedtaget, at forslag fremover skal sendes skriftligt til bestyrelsen senest otte dage før generalforsamlingen.

Det vil sige, at nedenstående formulering i §5 i foreningens vedtægter ændres:

"Forslag fra medlemmer må, for at blive behandlet på generalforsamlingen, være indgivet i skriftlig form til bestyrelsen inden 1. marts"

Denne formulering ændres til:

"Forslag fra medlemmer må, for at blive behandlet på generalforsamlingen, være indgivet i skriftlig form til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen"

10. Eventuelt
Intet

Referat: Flemming Larsen